POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

1. RESPONSABLE

A. Dades de contacte del responsable.

El responsable de les dades recaptades mitjançant aquesta web és QGATSOFT, S.L. amb adreça AV. CERDANYOLA 23, 1r 4a, 08172, SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA) I CIF B04934832. Vostè podrà contactar amb el responsable mitjançant el següent email: hola@santcugatacasa.com.

2. FINALITAT

A. Descripció ampliada dels fins del tractament.

Gestió de clients, comptable, fiscal i administrativa. Publicitat i prospecció comercial. Comerç electrònic.

B. Terminis o criteris de conservació de les dades.

Conservarem les dades durant el temps que sigui necessari per a atendre la sol·licitud i complir amb les obligacions legals exigides. Les dades que vostè ens ha facilitat seran conservats mentre siguin necessaris per a les finalitats indicades en el punt 2.A., o també seran emmagatzemades pel temps exigit per diferents legislacions aplicables.

C. Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada.

Les dades recollides mitjançant la pàgina web no seran utilitzats per a prendre decisions automatitzades.

3. LEGITIMACIÓ

A. Legislació aplicable.

La legislació aplicada és el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 de 27 d'abril de 2016 així com la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

B. Detalls de la base jurídica del tractament, en els casos d'obligació legal, interès públic o interès públic o interès legítim.

Art. 6, apartat 1 lletra b. Que considera l'execució d'un contracte com una base legítima per al tractament de dades personals continguts en aquest fitxer.

C. Obligació o no de facilitar dades i conseqüències de no fer-ho.

No està obligat a facilitar-nos les dades, no obstant això, serà necessari per a poder gestionar els suggeriments o peticions que necessiti fer-nos mitjançant l'aplicació.

4. DESTINATARIS

A. Destinataris.

Organitzacions o persones directament relacionades amb l'empresa, Administració pública amb competència en la matèria.

B. Destinataris específics.

No existeixen.

C. Decisions d'adequació, garanties, normes corporatives vinculants o situacions específiques aplicables.

No existeixen.

D. Transferències internacionals.

No existeixen.

5. DRETS

A. Com exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament.

L'interessat podrà conèixer, modificar, o eliminar les dades que l'empresa posseeixi sobre la seva persona mitjançant correu electrònic facilitant el seu DNI o bé per correu postal a AV. CERDANYOLA 23, 1r 4a, 08172, SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA). L'interessat podrà transferir les seves dades a una altra entitat o bé limitar els ja existents que l'empresa posseeixi sobre la seva persona mitjançant correu electrònic facilitant el seu DNI o bé per correu postal a AV. CERDANYOLA 23, 1r 4a, 08172, SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA).

B. Dret a retirar el Consentiment prestat.

L'interessat podrà retirar les dades que l'empresa posseeix sobre la seva persona mitjançant correu electrònic facilitant el seu DNI o bé per correu postal a AV. CERDANYOLA 23, 1r 4a, 08172, SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA)..

C. Dret a reclamar davant l'Autoritat de Control.

L'interessat podrà reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades sobre tota incidència que pugui sorgir-li.

6. PROCEDÈNCIA

A. Informació detallada de l'origen de les dades.

Facilitats pel propi interessat.

B. Categories de dades que es tracten.

Nom i Cognoms. Adreça. Telèfon. Email.